Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικάκης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Παπαϊωάννου Αναστάσιος

Γενικός Γραμματέας: Παπαχρήστου Βασιλική

Ταμίας: Τσίντζιρας Παρασκευάς

ΜΕΛΗ:
Κοτρότσος Σπυρίδων

Λαχανάς Χρήστος

Παππάς Δημήτριος

Τσάμης Ιωάννης

Παππά Ευανθία