Προυποθέσεις εγγραφής, μετεγγραφής & προαγωγής

Για την εγγραφή Ασκουμένου Δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου

– Αίτηση στο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου

– επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών**

– Βεβαίωση άσκησης από τον Δικηγόρο με δυνατότητα παράστασης στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο

– Πιστοποιητικό γέννησης

– πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο τόπου κατοικίας ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση

– αντίγραφο ποινικού μητρώου από την Εισαγγελία του τόπου γέννησης

– υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα των άρθρων 6, 7 και 11 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)

– αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

– Παράβολο Τ.Ν. (στην ΕΤΕ ΑΕ) ποσού 1,46 €

* Για τους πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται η προγενέστερη έγκρισής τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων.

* Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να καταθέσουν επιπλέον: 1) αντίγραφο πτυχίου τους νόμιμα επικυρωμένο, 2) μετάφραση αυτού, 3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και 4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

* Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

* Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους (ή και την ισοτιμία τους) ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

* Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως:

α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή

γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου

* Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων. (Ν. 4194/2013).

Για την εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου

– Αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για την εγγραφή

– ΦΕΚ διορισμού

– Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής από αναγνωρισμένη πανεπιστημιακή σχολή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κώδικα.

– Διπλότυπο του αρμόδιου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα.

– πιστοποιητικό γέννησης

– Πρακτικό ορκωμοσίας δημόσιας συνεδρίασης ενώπιον Τριμελούς Σύνθεσης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– 2 φωτογραφίες (έγχρωμες)

– Παράβολο 25 €

Για την Μετάθεση Δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου

– Αίτηση προς το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου για την έγκριση της μετεγγραφής

-Πιστοποιητικό μεταβολών από το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου προέλευσης

– ΦΕΚ διορισμού

– Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής από αναγνωρισμένη πανεπιστημιακή σχολή κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κώδικα.

– Διπλότυπο του αρμόδιου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα.

– πιστοποιητικό γέννησης

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– 2 φωτογραφίες (έγχρωμες)

– Παράβολο 500,00 €