ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΟΠΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


Θέματα:
1.	Μετατροπή Ειδικών Βεβαιώσεων - Γραμματίων Νομικής Βοήθειας σε  
γραμμάτια προείσπραξης με την πληρωμή τους.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετατροπή Ειδικών Βεβαιώσεων - Γραμματίων Νομικής Βοήθειας σε γραμμάτια προείσπραξης με την πληρωμή τους.
Από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΑΧΔΙΚ, θα παραλαμβάνουμε κάθε μήνα με τα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας που έχει πληρώσει.
Αναπτύχθηκε εφαρμογή που μετατρέπει αυτόματα τα Ειδικά γραμμάτια νομικής Βοήθειας  σε κανονικά γραμμάτια προείσπραξης με ημερομηνία έκδοσης την 
ημερομηνία εξόφλησης τους και ως χρήστη έκδοσης του γραμματίου το ΤΑΧΔΙΚ.
Με τον τρόπο αυτό:
Ο Σύλλογος έχει πλήρη εικόνα των γραμματίων Νομικής Βοήθειας που εξοφλούνται και ταυτόχρονα τι ποσά θα πρέπει να καταθέτει το ΤΑΧΔΙΚ στο Σύλλογο. Τα ποσά
αυτά περιλαμβάνουν τις Εισφορές στο Δικηγορικό Σύλλογο, το ΕΦΚΑ. Οι εισφορές ΛΕΔΕ και ο φόρος που είναι 20% για τα γραμμάτια νομικής Βοήθειας,
αποδίδεται άμεσα από το ΤΑΧΔΙΚ στους φορείς, και για το λόγω αυτό εμφανίζεται 0 στο αντίστοιχο πεδίο.
Ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ με τις εισφορές των Δικηγόρων για τα γραμμάτια Νομικής Βοήθειας που έχουν πληρωθεί, γίνονται οι συμψηφισμοί και ενημερώνεται η
ασφαλιστική μερίδα του Δικηγόρου στον ΕΦΚΑ Ειδικά για το μήνα Νοέμβριο έχουν ενημερωθεί όλα τα γραμμάτια νομικής βοήθειας που εκδόθηκαν από 1/1/2017 έως
και 30/11/2017 και πληρώθηκαν από το ΤΑΧΔΙΚ και ενημερώσαμε τον  ΕΦΚΑ με τις εισφορές των δικηγόρων για συμψηφισμό.
Για την Ομάδα έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας
Βασίλης Μανιός
Υπεύθυνος έργου