ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 16-17/10/2017-ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑθΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 16&17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Παραγραφές – Προθεσμίες

Για τις ποινικές υποθέσεις:

Αυτόφωρα (κρατούμενοι)

Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)

στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ  ΚΠολΔ) και  ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.

Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.

2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)

Προσθήκες

Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες)

Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο αρ. 35 παρ. 1 του Ν. 4446/2016 δεν κατατίθεται παράβολο αναβολής υπέρ ΤΑΧΔΙΚ στην περίπτωση αποχής των δικηγόρων.

 

Για το ΔΣ

Τσιτσελη Βικυ