ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤ' ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤ' ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

  • PDF

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

AΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-3-12 τ.Α΄) αντικατεστάθη το άρθρο 46 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το αφορών στα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα.

Στην παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι: «4. Ο εγκαλών μαζί με την έγκληση οφείλει να υποβάλει και τα διαθέσιμα σε αυτόν αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν και αποδεικνύουν αυτήν. Οι καταθέσεις μαρτύρων υποβάλλονται με τον τύπο της ένορκης βεβαιώσεως που έχει δοθεί ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου χωρίς κλήση του καθ’ ου στρέφεται η έγκληση.».

Συνεπώς είναι δυνατή εφ’ εξής η ενώπιον συμβολαιογράφου ένορκη βεβαίωση μαρτύρων για αδικήματα, τα οποία διώκονται αποκλειστικώς και μόνον κατ’ έγκληση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Λεωνίδας Υφαντής


Διαδρομή: Νέα - Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤ' ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ